Storitve

Podjetje Safen d.o.o. se s svojim laboratorijem in osebjem predstavlja kot referenčna točka za izvajanje okoljskih analiz in za spoštovanje zahtev v skladu z lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi okoljevarstvenimi predpisi.

Storitve, ki jih ponuja Safen d.o.o, zajemajo:

 • kemične laboratorijske analize
 • odvzemanje vzorcev na terenu

Zrak

Analiza


 • vzorčenje in analize zračnih emisij

Parametrov


 • prašni delci
 • oljnate meglice
 • bazične meglice
 • COV e SOV
 • aldehidi
 • fenoli
 • PAH
 • izpušni plini (CO, CO2, O2)
 • NOx in SOx (dušikov in žveplov oksid)
 • anorganske kisline
 • amini
 • ftalati
 • kovine
 • izocianati
 • skupne organske spojine – metoda UNI EN 12619:2013
 • šestvalentni krom
 • formaldehid
 • klorovodikova kislina
 • fluorovodikova kislina
 • žveplova kislina
 • fosforna kislina
 • dušikova kislina
 • cianurska kislina
 • amonijak
 • klor
 • fosfati

Voda

Analiza


 • odpadne vode po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
 • odpadne vode po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)

Tla

Analiza


 • zemljine in izkopanine po Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11)

Parametrov


Odpadki

Analiza


 • analiza odpadka po Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, 108/13 in 10/14)
 • priprava izlužka v skladu s standardom UNI EN 12457-2
 • analiza odpadka po Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, 108/13 in 10/14)
 • priprava izlužka v skladu s standardom UNI EN 12457-2

Azbest

Analiza


 • analiza na masivnih vzorcih z metodo MOCF, metodo IR in metodo SEM

Delovno okolje

Parametrov


 • analiza vsebnosti azbestnih vlaken, razpršenih v zraku, z metodo MOCF in metodo SEM
 • prah trdega lesa
 • inhalabilne prašne frakcije
 • respirabilne prašne frakcije
 • prašni delci
 • varilni prašni delci (prah + kovine)
 • hlapna organska topila
 • kovine
 • kristalni silicij
 • šestvalentni krom
 • dušikovi oksidi
 • žveplovi oksidi
 • skupni ogljikovodiki
 • PAH
 • klorovodikova kislina
 • fluorovodikova kislina
 • vodikov sulfid
 • žveplova kislina
 • fosforna kislina
 • dušikova kislina
 • amonijak
 • aceton
 • metanol
 • alkoholi
 • cianidi
 • aldehidi
 • fenoli
 • bazične meglice
 • oljnate meglice
 • formaldehid
 • izocianati (MTBE, ETBE)